Benedek Gyümölcsfarm – Facebook nyereményjáték

Benedek Gyümölcsfarm Facebook Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

 1. A Facebook nyereményjáték Szervezője és Lebonyolítója

Facebook nyereményjáték (a továbbiakban: Játék vagy Nyereményjáték) szervezője a Benedek László (székhely: 3214 Nagyréde, Gyöngyösi u. 56..; adószám: 48024086-2-30 a továbbiakban: “Szervező”, „Adatkezelő”.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező devizabelföldi, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), kivéve a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. A Játék időtartama

A Nyereményjáték a Benedek Gyümölcsfarm Facebook oldalán (https://www.facebook.com/benedekgyumolcsfarm)
kerül meghirdetésre 2024. április 11-én

A Nyereményjáték ideje: 2024. április 11. (csütörtök) – 2024. április 17. (szerda) 23:59:59 óráig tart. A sorsolás időpontja:

– 2024. május 15.

A sorsolás online történik.

Az eredményhirdetésre a sorsolás időpontjától számított 24 órán belül kerül sor.

A jelen Játékszabályzat a nyereményjáték ideje alatt folyamatosan elérhető, a https://benedekgyumolcsfarm.hu weboldalon. A Játékot a Szervező az érintettek Benedek Gyümölcsfarm Facebook oldalon történő egyidejű tájékoztatása mellett bármikor, indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.

 1. A Játék leírása, illetve menete

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a Nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Benedek Gyümölcsfarm https://www.facebook.com/benedekgyumolcsfarm / Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.

A játék végén a nyertesek kisorsolásra kerülnek 3. pontban megjelölt alkalom során, a Social Winner (www.socialwinner.besocial.hu) alkalmazáson keresztül (összesen 1 nyertes, illetve 1 pótnyertes). A nyertes véletlenszerűen kerül kiválasztásra azok közül a játékosok közül, akik eleget tettek a játékfelhívásnak, és megfelelnek ezen játékszabályzat minden pontjának.

 1. Nyeremény, nyertes, pótnyertes

5.1.Nyeremény:
3 db 3 kg-os Benedek Gyümölcsfarm által megtermelt friss szamóca egységcsomag

A nyeremény átadása személyes, de minden nyertessel egyeztetés után kerül pontosításra.

A Nyertes adatainak rögzítését követő 30 napon belül.

A Szervező biztosítja a Nyereményt a Nyertes részére. A Nyeremény kézbesítése a Lebonyolító rendelkezésére bocsátott adatok egyeztetését és igényeket követően történik.

5.2.Nyertesek

A sorsolás során 3 nyertes, illetve 3 pótnyertes kerül meghatározásra. A nyertes kiértesítése és az eredményhirdetés a Benedek Gyümölcsfarm által közzétett oldalon, a játék posztja alatt hozzászólás formájában történik a nyertes nevének felfedésével, amelyet privát kapcsolatfelvétel követ a nyertesek beazonosítása után. A Szervező vagy a Lebonyolító, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékosok a nyereménytárgyakkal kapcsolatos esetleges szavatossági igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/ gyártójával /forgalmazójával szemben érvényesítheti.

 1. A nyertesek értesítése, nyeremények átadása

6.1.A Lebonyolító a sorolást követően privát üzenetben keresi fel a nyertest a játékban részt vevő Facebook profil beazonosítása után. Amennyiben a Benedek Gyümölcsfarm Facebook oldalán történő eredmény kihirdetését követő 10 munkanapon belül a Játékos nem reagál privát üzenetben a Lebonyolító kért kapcsolatfelvételre, úgy elveszti jogosultságát a Nyeremény átvételére. A Szervező vagy a Lebonyolító a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból a Játékost, abban az esetben, ha a Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert személyes adatai nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik, illetve a fent megnevezett okokból nem lehetséges számára a postázás a nyereményre a pótnyertes jogosult.

 1. A Játékból történő kizárás kritériumai

A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek, – így a sorsolásban való részvételre nem jogosultak – akikre igaz az alább meghatározott feltételek bármelyike: kizárásra kerülnek azok, akik

 • bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos üzenőfali posztban a Szervező vagy a Lebonyolító jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy
 • bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,
 • sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a játékban,
 • beérkezett hozzászólásuk obszcén, trágár vagy bármely okból kifogásolható (így különösen mások személyéhez fűződő vagy szerzői jogait sértő, pornográf, vulgáris vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmú stb.)
 • nem töltötték be 18. életévüket.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg vagy megszegi a Játékszabályzatban foglaltakat. A Szervező továbbá kizárja a Játékost, aki (i) jogsértést követ el a Nyereményjátékban történő részvétele során; (ii) harmadik fél nevében vesz részt a Játékban; (iii) csalás vagy bármilyen visszaéléssel megszegi a szabályokat.

A Szervező bármely olyan Játékost kizár a Játékból, aki olyan tartalmat tölt fel, amely jogsértő vagy a Szervező megítélése szerint egyébként nincs összhangban a Játék céljával. A köznyugalom megzavarására alkalmas, nemzeti-, vallási stb. hovatartozást sértő ábrázolást tartalmazó, vagy a Szervező megítélése szerint egyébként provokatív megítélésű, valamint a mások személyiségi jogait sértő pályázatok kizárásra kerülnek. A Benedek Gyümölcsfarm kifejezetten fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy valamely Pályázatot annak benyújtását követően bármikor indokolás nélkül kizárjon.

A Játékos szavatolja, hogy a benyújtott pályázat saját alkotása, az nem sérti harmadik személy szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, jogos érdekét.

A Szervező a Nyeremény átadását követően is kizárhatja a Játékost a Nyereményjátékból a fentiekben részletezett okokra hivatkozva, és a kizárt Játékos pedig köteles a Nyereményt a Szervező részére visszaszolgáltatni, vagy a Nyeremény értékét megtéríteni.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg a Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség esetén nem köteles a Nyereményt számára átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Játékostól.

 1. Adatvédelem

8.1.A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő adatkezelési és adatfeldolgozási feladatokat a Szervező látja el.

8.2. A Játékosok személyes adatai kezelésének célja a Nyereményjáték lebonyolítása, így különösen

 1. a) a Nyertesek kisorsolása és értesítése,
 2. b) a Nyeremények kézbesítése,
 3. c) az adó megfizetése a nyeremény után,
 4. d) a Játékkal összefüggő panaszkezelés.

8.3.A Nyertes(ek) kiválasztása, a Játék eredményéről szóló értesítés, valamint a panaszkezelés céljából az adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli: a Játékos nevét és profilképét tartalmazó Facebook profilja. A Nyertes esetében a Nyeremény kézbesítése céljából a következő személyes adatok kezelésére kerül sor: név (családi és keresztnév), e-mail cím, telefonszám.

8.4.A Játékosoknak a Nyereményjáték keretében történő személyes adatai kezelésének jogalapja:

 • jogos érdek – a jelen Szabályzat 8.2. a) és d) pontjában részletezett adatkezelési célokkal összefüggő adatkezelések esetében;
 • szerződés – a jelen Szabályzat 8.2. b) pontjában részletezett adatkezelési célokkal összefüggő adatkezelések esetében;
 • jogi kötelezettség teljesítése – a jelen Szabályzat 8.2. c) pontjában részletezett adatkezelési célokkal összefüggésben.

 

8.5.A Nyereményjátékkal összefüggésben a személyes adatok kezelése és tárolása a következő időtartamban történik:

 • a Játékos által a Benedek Gyümölcsfarm Facebook oldalán az Adatkezelő és Adatfeldolgozó rendelkezésére bocsátott személyes adatok – a regisztráció időpontjától a Játékos vagy a Benedek Gyümölcsfarm általi visszavonás időpontjáig, de hat évnél nem hosszabb ideig,
 • a Nyertes(ek) által a Nyeremény kézbesítése és az adó megfizetése céljából az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése – a Nyeremények kézbesítésétől számított legfeljebb öt évig,
 • a panaszkezelés céljából történő adatkezelés – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglaltaknak megfelelően a panasz előterjesztésétől számított 5 évig.

A személyes adatok védelmével összefüggő további információk elérhetőek a Facebook  saját Adatvédelmi Tájékoztatójában.

A Szervező az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13-14. cikkei szerint tájékoztatják a Játékost, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervezők által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán (a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontján alapul.

A Nyereményjátékban való regisztrációval, valamint adatainak (így nevének, telefonszámának, illetve postai címének) megadásával a Felhasználó kifejezetten, hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, valamint a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben megismerhessék.

A Nyereményjáték során a Szervezők a lent meghatározott jogszabályok és a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelik a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat

 

A Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:

– név,
– e-mail cím,
– Facebook azonosító.

A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.

Az adatokat kizárólag a Szervezőnek a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős munkatársai [valamint a Szervezők, mint adatkezelők által megbízott, a nyereményjáték lebonyolítását végző Be Social Kft., mint adatfeldolgozó munkatársai ismerhetik meg.]

A Felhasználó személyes adatai továbbításra kerülhetnek a Szervezők mindenkori szerződött, a nyeremények átadásáért felelős partnereihez annak érdekében, hogy a Felhasználóra vonatkozó adatok elektronikusan tárolásra kerüljenek, illetőleg azokat a nyertes Felhasználóknak átadják.

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a cél megvalósulásáig, így legfeljebb a nyeremények végleges átadásáig, azaz a Nyereményjáték teljes lezárásáig tart. A Szervezők azonban tájékoztatják a Felhasználót, hogy nyereményátadás esetén [neve, adóazonosító jele] a vonatkozó jogszabályokban (így különösen a Személyi jövedelemadóról szóló törvényben, a Számviteli törvény, az Adózás rendjéről szóló törvényben) meghatározott időtartamig kerülnek megőrzésre.

Hozzájárulását a Felhasználó a Facebookon regisztrált fiókján keresztül közvetlenül, valamint írásban, a Szervezők lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel is visszavonhatja. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Felhasználó személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon kezdeményezheti, illetve intézheti.

A Felhasználó tájékoztatást kérhet a Szervezőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést (pl. tájékoztatás folyamatban lévő adatkezelésről és annak részleteiről, így pl. céljáról, adatkategóriákról, esetleges címzettekről, tárolás időtartamáról), azok helyesbítését(pl. pontatlan adatok helyesbítése vagy hiányos adatok kiegészítése), a személyes adatai kezelésének korlátozását (pl. személyes adatok pontosságának vitatása esetén, jogellenes adatkezelés esetén, ha a Felhasználó ellenzi a törlést, és kéri a korlátozott felhasználást), törlését(pl. hozzájárulás visszavonása vagy az adatkezelés céljának megszűnése esetén), illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetéséttiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (pl az adatkezelő ill. harmadik fél jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén így profilalkotás során). A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznák a Szervezők, amennyiben az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul, vagy amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik.

Felhasználó továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Esetleges adatvédelmi incidens esetén Felhasználó tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Felhasználó jogaira és szabadságaira nézve, a Szervezők indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják a Felhasználót a GDPR 34. cikkében meghatározott módon. A Felhasználó – személyes adatainak továbbítása esetén – tájékoztatás kérhet továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen a GDPR VIII. fejezetében és 21. cikkében meghatározott jogorvoslat és tiltakozási jog, illetve az Infotv. 23. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben a Felhasználónak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a Szervezőkkel, vagy egyébként a Felhasználó bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést, panaszt tenni.

Ezen túlmenően az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben:

 • a felügyeleti hatóság rá vonatkozó jogilag kötelező erejű döntésével szemben;
 • ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal;
 • ha a felügyeleti hatóság 3 hónapon belül nem tájékoztatja a panaszával kapcsolatos eljárás fejleményeiről vagy annak eredményéről;
 • ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa alkalmazott Adatfeldolgozó a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő adatkezelés következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.
 1. Egyéb rendelkezések

A Játékos a Nyereményjátékban való részvételével elfogadja az e Szabályzatban rögzített feltételeket. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA és járulék fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Ez a nyereményjáték üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, így az esetleges adófizetési kötelezettség a szervezőt terheli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az érintettek egyidejű értesítése mellett a Nyereményjátékot korábbi időpontban lezárja vagy megszakítsa, továbbá a jelen Játékszabályt indokolt esetben – a Játékosok erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett – bármikor megváltoztathassa.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt más, a meghirdetettel azonos értékű Nyereménnyel helyettesítse, valamint módosítsa a Nyeremény kézbesítésével összefüggő rendelkezéseket. A Szervező továbbá ugyancsak fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték szabályait bármikor módosítsa, ideértve a Nyereményjáték időtartamát is, vagy a Nyereményjátékot a meghirdetettnél korábban megszüntesse

A Szervező nem felelős a Játékosnál felmerülő olyan kárért, amely a Játékban való részvétel következménye, továbbá a Játékos tudomásul veszi, hogy a weboldal teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, így a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli.

Azon kérdések esetében, amelyeket e Szabályzat nem rendez, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesek.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

Budapest, Szervező, 2024.04.11.  Benedek Gyümölcsfarm